No matter where you go, there you are

Khen là đông lực - chê là thuốc, chẳng có gì là có sẵn, tất cả đều cần nỗ lực.

Pin It on Pinterest