DNF (Did Not Finish) đôi khi tốt hơn cả DNS (Did Not Start)?

Pin It on Pinterest

Thấy hay thì share ngay!

Nếu cảm thấy bài viết của Liên hữu ích thì bạn cứ chia sẻ thoải mái nhen^^